Oprav dům po babičce: na co je dotace určena, kdo má nárok, jak podat žádost a další informace

Oprav dům po babičce je dotační titul, jehož hlavním cílem je podpořit renovaci starých a energeticky nevyhovujících rodinných a bytových domů. O peníze mohou přitom zájemci žádat již od druhé poloviny září 2023 a peníze jim budou vyplaceny předem. Opravu nemovitosti je navíc možné spolufinancovat výhodnějším úvěrem od stavební spořitelny. Stát dá žadatelům na rekonstrukci, potažmo zateplení domu, až 1 milion korun, a získat lze i různé finanční bonusy. Například kombinační, využijete-li více programů, nebo na každé nezaopatřené dítě.

Co je dotace Oprav dům po babičce

Dotace Oprav dům po babičce vstoupila mezi dotační tituly v roce 2023 a uvedlo ji Ministerstvo životního prostředí ČR spolu se Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP), a z financí Evropské unie vyčlenilo na podporu částku 55 miliard korun. Žádosti jsou přijímány od září 2023 a uvolněné finanční prostředky mají pokrýt cenu renovace energeticky nevyhovujících domů. A přestože program Oprav dům po babičce primárně cílí na mladé rodiny, o dotaci mohou žádat všechny ekonomicky aktivní osoby, tedy včetně důchodců a matek na mateřské dovolené.

 

Proč se program jmenuje Oprav dům po babičce

Název dotačního programu „Oprav dům po babičce“ může trochu mást, ve skutečnosti je totiž jedno, jak jste nemovitost získali (nemusí být tedy nutně z dědictví). Ale právě slovo „babička“ má evokovat, aby chtěli lidé opravovat staré domy namísto stavění nových. Cílem je také předejít zastavování úrodné půdy, stejně jako udělat bydlení dostupnější.

Od kdy do kdy lze o dotaci žádat

Podle původního plánu měl dotační projekt Oprav dům po babičce odstartovat již 1. září, nakonec však došlo ke změně a 19. září tak bylo spuštěno podávání žádostí pro majitele bytových domů, přičemž o dotaci na rodinný dům je možné žádat od 26. září 2023. Obdržené prostředky pak mohou žadatelé využít k pokrytí prokazatelných nákladů, které vynaložili po 1. lednu 2021. Až do roku 2030 přitom mohou čerpat další bonusy, které se s dotací Oprav dům po babičce pojí. Jde třeba o dotaci na výměnu neekologického zdroje tepla nebo na fotovoltaické systémy.

Na jaké domy se dotace Oprav dům po babičce vztahuje

Takto získané peníze je možné využít k renovaci rodinného nebo rekreačního domu, který byl postaven nejpozději v roce 2013. Nezáleží přitom na způsobu, jakým jste nemovitost nabyli – může být tedy koupená, zděděná nebo obdržená darem. Důležité ale je, aby nadále sloužila k trvalému bydlení po dobu min. 10 let. Žadatel si tedy musí spolu s dalšími členy domácnosti v daném objektu zřídit trvalé bydliště.

Kdo má nárok na dotaci Oprav dům po babičce

S žádostí se mohou na poskytovatele obracet veškeré ekonomicky aktivní osoby s trvalým bydlištěm na území ČR, přesně se jedná o:

 • zaměstnance
 • zaměstnavatele
 • osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)
 • pracující důchodce
 • pracující studenty
 • rodiče na mateřské dovolené
 

Na IČO žádost navázat nejde

Ačkoliv mohou o příspěvek u SFŽP požádat také zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), podávají žádost o dotaci Oprav dům po babičce jako fyzické osoby, neboť výplatu peněz nelze navázat na IČO (identifikační číslo).

Výše dotace Oprav dům po babičce

 • žadatelé o dotaci Oprav dům po babičce mohou dostat až 1 milion korun
 • tato částka má pokrýt 50 % uznatelných výdajů vynaložených na komplexní zateplení

Celková výše dotace Oprav dům po babičce se však odvíjí ještě od dalších bonusů, o něž můžete žádat:

 • až 50 000 Kč je možné získat na každé nezaopatřené dítě v domácnosti, a to i v případě, že se narodí až po podání žádosti, nejpozději však v roce 2030
 • dále je možné žádat o finanční podporu v případě instalací dalších úsporných opatření jako je fotovoltaika nebo výměna zdroje tepla

Za každou kombinaci úsporných opatření navázaných na projekt Oprav dům po babičce navíc žadatelé obdrží kombinační bonus 10 000 Kč. Na nemovitosti z Karlovarského, Moravskoslezského nebo Ústeckého kraje pak ještě připadne 10% bonus z celkové výše dotace Oprav dům po babičce.

 

Na realizaci máte 2 roky

Žádost o dotaci Oprav dům po babičce můžete podat jak před začátkem prací, tak v jejich průběhu i po dokončení. Na realizaci úsporných opatření pak máte 2 roky od vyplacení dotace.

Na co se dotace Oprav dům po babičce vztahuje

Tato státní dotace cílí na provedení optimálního zateplení stávajících energeticky nevýhodných rodinných domů. Jejich stáří musí tedy přesahovat 10 let, což zahrnuje stavby postavené nejpozději v roce 2031 (do té doby lze totiž o peníze žádat). Konkrétně mají finanční prostředky pokrýt:

 • 1 300 – 4 900 Kč/m2 podle plochy zateplované konstrukce
 • 1 500 Kč/m2 na instalaci stínicí techniky s pohyblivými prvky
 • 50 000 Kč na podporu projektu
 • 50 % nákladů z celkových způsobilých výdajů v hodnotě až 1 milion korun
 • 150 000 Kč na menší rekonstrukce (typicky je tím myšlena výměna oken a dveří, zateplení fasády, střechy, stropu nebo podlahy)

K žádosti o dotaci Oprav dům po babičce lze v rámci Nové zelené úsporám připojit ještě další žádosti na optimální zateplení nemovitosti, konkrétně jde o dotace:

 • 45 000 – 140 000 Kč na výměnu neekologického zdroje tepla
 • 60 000 – 200 000 Kč na fotovoltaické systémy
 • 45 000 – 60 000 Kč na instalaci systému pro ohřev teplé vody
 • 75 000 – 105 000 Kč na řízené větrání s rekuperací
 • 5 000 – 50 000 Kč na využití tepla z odpadní vody
 • 800 – 100 000 Kč na zelenou střechu
 • 27 000 – 105 000 Kč na zachytávání a využití dešťové vody
 • až 30 000 Kč na pořízení a instalaci dobíjecí stanice pro osobní elektromobil
 • 300 – 50 000 Kč pro žadatele s nezletilými dětmi ze znevýhodněných regionů

Podmínky dotace Oprav dům po babičce

Konkrétní podmínky, která musí žadatelé dotace splňovat, jsou:

 1. domácnost musí mít pouze jednu nemovitost určenou k bydlení (na vlastnictví lesu nebo pole se tato podmínka nevztahuje)
 2. všichni členové domácnosti musí mít v daném objektu trvalý pobyt po dobu min. 10 let od provedení zateplení (výjimkou jsou nezletilé osoby, které se poté osamostatní)
 3. čerpané finanční prostředky musí padnout na optimální zateplení nemovitosti

Čerpat můžete zvýhodněný úvěr od stavební spořitelny

Úspěšní příjemci dotace Oprav dům po babičce mohou navíc využít k financování zateplení rodinného nebo jiného domu zvýhodněné úvěry od stavebních spořitelen – konkrétně se bude nižší úroková sazba pohybovat mezi 3 a 4 % p.a., zatímco běžně bývá i dvojnásobná. Jedná se přitom o nezajištěný úvěr bez zástavy, kterým je možné vyrovnat rozdíl mezi potřebnými náklady a vyplacenou dotací. Sjednaný úrok zůstane po celou dobu neměnný a fixovaný na předem dohodnutou částku.

Oprav dům po babičce a Nová zelená úsporám se liší

Ačkoliv je dotace Oprav dům po babičce součástí Nová zelená úsporám (Standard), není totéž; odlišuje se zejména způsobem vyplacení peněz, které jsou totiž vypláceny předem, takže můžete za ně můžete rovnou nakupovat materiál, případně zaplatit práci. Výrazným rozdílem je však také vyplácený bonus ve výši 50 000 Kč za každé nezaopatřené dítě, stejně jako možnost čerpat výhodnější spotřebitelský úvěr u vybraných stavebních spořitelen, aniž by bance připadlo zástavní právo na danou nemovitost.

Co musí obsahovat žádost o dotaci Oprav dům po babičce

 • odborný posudek obsahující projektovou dokumentaci a energetické hodnocení, který zároveň popíše rozsah a provedení podporovaných opatření
 • dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele
 • souhlas spoluvlastníků s provedením opatření a přijetím podmínek podpory
 • doklad o projednání stavebního záměru s příslušným orgánem památkové péče
 • v případě, že se nemovitost nachází ve zvláště chráněném území doklad o schválení stavebního záměru příslušným orgánem ochrany přírody
 • vyžaduje-li to tento zákon, pak také stanovisko podle § 45i odstavec 1 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje tepla + fotodokumentace
 • v případě dešťovky dokumenty prokazující projednání záměru s provozovatelem kanalizace
 • výpočet v případě žádosti o bonus na řešení projektu šetrného k životnímu prostředí, který žadatelé naleznou na webových stránkách programu
 • v případě žádosti o výměnu el. vytápění vyúčtování spotřeby el. energie za poslední 2 roky
 • v případě žádosti o rodinný bonus dokument prokazující výchovu nezletilého dítěte

Po dokončení zateplení nebo jiné realizace je žadatel povinen doložit

 • doklady jednoznačně prokazující dokončení realizace podporovaných opatření v rozsahu a parametrech dle schválené žádosti
  • závěrečnou zprávu technického dozoru
  • zprávu o instalaci zařízení/realizaci opatření
  • dokumenty prokazující technické vlastnosti použitých výrobků
  • fotodokumentaci provedeného opatření
  • potvrzení o ekologické likvidaci původního a nevyhovujícího zdroje tepla
  • protokol o měření průvzdušnosti obálky budovy
 • v případě, že je projekt spolufinancován z jiných zdrojů oznámení o spolufinancování projektu
 • v případě instalace zdroje tepla nebo solárního systému stanovisko provozovatele ÚSZTE nebo SZTE, která využívá alespoň 50% energie z obnovitelných zdrojů
 • v případě žádosti na stavbu pro rodinnou rekreaci dokument prokazující trvalý pobyt žadatele a dalších členů domácnosti

Kde a jak podat žádost o dotaci Oprav dům po babičce

Dotaci na zateplení domu poskytuje MŽP (Ministerstvo životního prostředí ČR) a je možné o ni žádat on-line prostřednictvím Agendového informačního systému, k němuž se mohou žadatelé přihlásit přes Identitu občana nebo prostřednictvím Bank ID.