Kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace 2023 jsou posledním kolem finanční pomoci na výměnu starého, neekologického kotle za nový zdroj vytápění. Nárok na ně mají zpravidla domácnosti s nižšími příjmy, pro něž Ministerstvo financí ČR vyčlenilo za podpory EU více než 3 miliardy korun. Kotlíkové dotace mohou dosahovat až 95 % z ceny pořizovaného zdroje tepla, nejvýše však 180 000 Kč. Kdo má tedy ještě starý kotel, neměl by s výměnou otálet, od roku 2024 totiž přichází stopka z důvodu ochrany ovzduší, která zakazuje využívání právě neekologických kotlů 1. a 2. emisní třídy pod pokutou 50 000 Kč.

Co jsou kotlíkové dotace

Jedná se o nástroj státu, jak pomoci nízkopříjmovým rodinám (včetně seniorů) zvládnout energetickou „chudobu“, aniž by si musely brát půjčku, potažmo snížit jejich náklady na vytápění pořízením nového a ekologičtějšího kotle (nebo jiného zdroje tepla). Ten je nejenom efektivnější, ale také přinese dlouhodobé snížení měsíčních nákladů na energie. Některé zdroje, především obnovitelné, dokáží ušetřit až 50 % současných výdajů (a v kombinaci s dalšími systémy i mnohem více). Kotlíkové dotace přitom zafinancují až 95 % (tedy max. 180 000 korun) z ceny pořizovaného zdroje vytápění a lze o ně žádat i zpětně.

Na jaké kotle jde kotlíková dotace získat

Finanční prostředky lze čerpat na pořízení nového zdroje vytápění (třeba když zrovna stavíte dům) nebo výměnu starého, pakliže stávající kotel nesplňuje 3., 4. nebo 5. emisní třídu (jde o většinu starých, které navíc obchodníci přestávají prodávat). Za pomoci kotlíkové dotace je možno financovat pouze pořízení kotlů splňujících přísná kritéria, tedy tzv. „ekodesign“ nebo 5. emisní třídu (může jít i o kotle na tuhá paliva, musí však odpovídat normám). Uplatnit je tedy můžete na:

 • tepelné čerpadlo
 • kotel na biomasu s ručním přikládáním, k němuž je potřeba mít také akumulační nádrž (zásobník pro ukládání přebytečného tepla z topné soustavy) v objemu alespoň 55l/5kW
 • kotel na biomasu automatický
 • plynový kondenzační kotel (v tomto případě lze dotaci využít pouze na již realizované výměny, případně na závazné objednávky k jejich pořízení vystavené do 30. 4. 2022)

Na webu Státního fondu životního prostředí je pak k dispozici kompletní seznam zdrojů vytápění, na něž je možné kotlíkové dotace uplatnit.

Výše kotlíkové dotace (kolik je)

Stát, potažmo SFŽP (Státní fond životního prostředí ČR), vyplatí v roce 2023 kotlíkové dotace až do výše 95 % z ceny nového zdroje vytápění. Maximální částka podpory je nicméně zastropována, a to v závislosti na jednotlivých typech topných zdrojů:

Zdroj vytápěníMax. výše dotace
Tepelné čerpadlo180 000 Kč
Automatický kotel na biomasu130 000 Kč
Kotel na biomasu s ručním přikládáním130 000 Kč
Plynový kondenzační kotel100 000 Kč
Výše kotlíkové dotace dle zdroje vytápění

K čemu jsou kotlíkové dotace určeny

Peníze můžete využít pouze na související, resp. nutné výdaje reálně vynaložené na koupi nového (pakliže zrovna stavíte RD, provádíte rekonstrukci…) nebo výměnu nevyhovujícího starého kotle. Mezi uznatelné náklady, které lze z kotlíkové dotace financovat, patří:

 • projektová dokumentace
 • nový topný zdroj, a to včetně drobného instalačního materiálu a dalšího, s tím spojeného příslušenství
 • akumulační nádoba, případně kombinovaný bojler
 • výdaje související s realizací projektu (stavební, montážní a odborné práce, dodávky a služby s tím spojené)
 • úpravy spalinové cesty a otopné soustavy
 • závěrečné odborné zkoušky a testy nutné k uvedení kotle (nebo jiné zdroje vytápění) do provozu

Na jaké kotle kotlíkovou dotaci získat nelze

Z nařízení Evropské unie jasně vychází, na co je možné kotlíkové dotace využít, takže pokud v něm nějaké zdroje vytápění zmíněny nejsou, financování na ně nedostanete. Jedná se zpravidla o:

 • ruční a automatické kotle na uhlí (a to včetně těch kombinovaných uhlí + biomasa)
 • kotle na dřevo 4. emisní třídy
 • přestavbu stávajících kotlů
 • plynové kondenzační kotle (čerpání dotací na ně totiž bylo v roce 2022 dočasně pozastaveno)

Kdo má nárok na kotlíkovou dotaci

Jedná se o finanční podporu určenou tzv. nízkopříjmovým domácnostem, které nemají dostatek finančních prostředků na pořízení nového topného zařízení, a to ani v kombinaci s 50% příspěvkem z programu Nová zelená úsporám. V takovém případě má žadatel nárok právě na kotlíkové dotace, které zainvestují až 95 % z max. stanovené ceny nového kotle nebo jiného topného zařízení. Základním předpokladem jsou přitom příjmy domácnosti do 170 900 Kč za rok 2020; poté už stačí splňovat jen několik podmínek (níže).

Podmínky pro získání kotlíkové dotace

O finanční prostředky nemůže zdaleka žádat každý, i v tomto směru nařízení Evropské unie jasně vymezuje, kdo má na kotlíkové dotace nárok. Splňovat je přitom potřeba vícero faktorů:

 • vlastnictví nebo spoluvlastnictví nemovitosti typu rodinný nebo bytový dům, samostatná bytová jednotka, případně alespoň 24 měsíců trvale obydlený rekreační objekt
 • průměrný čistý příjem jednotlivých členů domácnosti nebyl v roce 2020 vyšší než 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč měsíčně / osoba (za příjem je považován zdanitelný příjem, tedy nejenom ze zaměstnání, ale také z podnikání, pronájmu nemovitostí apod., důchod i vybrané typy sociálních dávek)
 • příjmy všech osob tehdy žijících ve společné domácnosti s žadatelem jsou průměrovány (u nezletilých dětí a studentů do 26 let je počítáno s příjmem 0 Kč), takže pokud jeden vydělával 13, druhý 15 a třetí 14 tisíc korun, měl každý v průměru 14 000 Kč
 • podmínku příjmu splňují automaticky domácnosti složené z osob, které pobírají starobní nebo invalidní důchod 3. stupně, a rovněž tys příspěvkem na bydlení
 • v případě RD musí kotel plnit hlavní zdroj vytápění, resp. zajišťovat alespoň 50 % veškerých dodávek tepla (třeba pokud používáte k ohřevu ještě elektřinu ze solárních panelů)

V případě, že uvedené požadavky splňujete, můžete žádost o kotlíkové dotace odeslat. Ke schválení je nutné předložit několik dokumentů a dokladů:

 • formulář žádosti o podporu (stáhnete na stránkách SFŽP)
 • doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího topného zdroje na pevná paliva (jeho součástí je také informace, zda původní zdroj vytápění spadá do emisní třídy určené k výměně)
 • fotodokumentaci stávajícího topného zařízení včetně napojení na topnou soustavu a komínové těleso
 • potvrzení o splnění podmínky ohledně výše příjmů (daňové přiznání, potvrzení o příjmech, důchodu, dávkách a příspěvcích od ČSSZ nebo Úřadu práce ČR, eventuálně jiný dokument)
 • doklad prokazující vlastnický vztah k předmětné nemovitosti (kupní smlouvu nebo výpis z katastru nemovitostí)
 • další přílohy určené příslušným krajem
 • u objektu určeného k rekreaci je také nezbytný doklad, který jednoznačně prokazuje, že je žadatelem užíván k trvalému bydlení
 • pakliže nejste 100% majitelem nemovitosti, tak rovněž písemný souhlas se zavedením nového zdroje vytápění od: 1) spoluvlastníků, kteří vlastní poloviční podíl, nebo 2) druhého z manželů v případě, že nemovitost spadá do společného jmění manželů

Od kdy do kdy lze o kotlíkové dotace žádat

V každém kraji probíhalo vyhlášení výzvy i zahájení příjmu žádostí o kotlíkové dotace jindy:

KrajVyhlášení výzvyZahájení příjmu žádostí
Hl. město Praha20. 06. 202221. 07. 2022
Jihočeský kraj06. 05. 202206. 06. 2022
Jihomoravský kraj06. 06. 202211. 07. 2022
Karlovarský kraj21. 06. 202201. 08. 2022
Kraj Vysočina21. 06. 202201. 08. 2022
Královéhradecký kraj12. 05. 202215. 06. 2022
Liberecký kraj01. 06. 202201. 07. 2022
Moravskoslezský kraj11. 05. 202213. 06. 2022
Olomoucký kraj10. 05. 202210. 06. 2022
Pardubický kraj23. 05. 202222. 06. 2022
Plzeňský kraj12. 04. 202206. 06. 2022
Středočeský kraj03. 05. 202206. 06. 2022
Ústecký kraj03. 05. 202215. 06. 2022
Zlínský kraj10. 05. 202214. 06. 2022

Využití kotlíkové dotace musíte doložit

Aby měl stát, respektive SFŽP jistotu, že jste prostředky kotlíkové dotace skutečně v plné výši využili k jejich účelu, musíte po výměně kotle (případně dalších souvisejících částí) doložit:

 • fotodokumentaci nově instalovaného topného zdroje
 • v okopírované podobě také zašlete: potvrzení o instalaci a uvedení nového zdroje do provozu, protokol o revizi spalinové cesty, pokud je součástí nové topné sestavy, zprávu (nebo zprávy) o montáži, fakturu (nebo faktury) a daňové doklady
 • potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle
 • případně další dokumenty stanovené příslušným krajem

Co je předžádost na kotlíkové dotace

Díky této možnosti je šance na úspěch vyšší, neboť můžete získat pořadové číslo a zajistit si automatické elektronické podání žádosti o kotlíkové dotace. Jedná se tedy o předběžnou žádost, zkráceně předžádost, která obsahuje základní informace o žadateli a novém zdroji vytápění. Podat ji můžete v předem určeném termínu, případně do doby, než budou vyčerpány finanční zdroje předběžně pro to určené. O startu výzvy pro kotlíkové dotace je žadatel informován e-mailem, který při registraci uvedl v aplikaci eDotace.