Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám je dotační program Státního fondu životního prostředí (SFŽP), jehož hlavním cílem je snížit energetickou náročnost rodinných a bytových domů. Od roku 2014 bylo mezi žadatele rozděleno několik miliard korun a každým rokem přibývají další dotace, o něž mohou žádat majitelé rodinných domů, ale i (spolu)vlastníci domů bytových (tedy SVJ a družstva), na podporu zlepšení kvality životního prostředí a zmírnění negativního dopadu vlivem lidské činnosti. Hlavním motivem je podpora výstavby nízkoenergetických staveb a úprava těch stávajících, aby také u nich došlo ke snížení energetické náročnosti a nejlépe soběstačnosti (alespoň částečné).

K čemu je Nová zelená úsporám určena

V dotačním programu Nová zelená úsporám SFŽP jsou nabízeny dotace, které mají pomoci majitelům rodinných a bytových domů s úpravou stávajícího bydlení na nízkoenergetické, potažmo aby splňovalo normy a požadavky Evropské unie za účelem zkvalitnění a ochrany životního prostředí. Zájemci tak mohou získat dotace na zateplení, okna, výměnu stávajícího zdroje vytápění i další. Žádat o ně navíc mohou i lidé, kteří teprve rodinný dům staví – tehdy se jedná konkrétně o program Nová zelená úsporám Novostavba. V takovém případě získají jednorázový příspěvek určený na stavbu nízkoenergetického bydlení, které splňuje kritéria pasivního standardu.

Nová zelená úsporám Standard a Nová zelená úsporám Light

V rámci programu Nová zelená úsporám SFŽP jsou dotace pro rodinné domy rozděleny do dvou oblastí, každá z nich je přitom zaměřena na pomoc jiným žadatelům (nemají tedy shodné podmínky), a stejně tak v nich najdete odlišný výčet konkrétních dotačních titulů.

Nová zelená úsporám Standard

Nová zelená úsporám Standard je otevřena pro všechny majitele rodinných domů nebo domů k rekreaci, pakliže jsou využívány k trvalému bydlení, kteří chtějí určitým způsobem snížit energetickou náročnost budovy. Žadatelé pak mohou požádat o dotace na:

 

Nová zelená úsporám a zateplení svépomocí

Při čerpání dotace z programu Novostavba nebo Zateplení lze některá opatření provádět svépomocí, aniž by bylo potřeba dokládat odbornou projektovou dokumentaci. Ve většině případů se bez ní však neobejdete, a navíc nelze zahrnout vlastní práci do přímých realizačních výdajů.

Nová zelená úsporám Light

Nová zelené úsporám Light je určena pouze finančně znevýhodněným osobám, mezi něž jsou řazeni důchodci, invalidní důchodci a příjemci příspěvků na bydlení. Ti pak mohou žádat o dotace na:

 • Zateplení fasády
 • Zateplení stropu
 • Výměna oken
 • Solární ohřev vody
 • Zateplení střechy
 • Zateplení podlahy
 • Výměna vchodových dveří

Výše dotace Nová zelená úsporám (kolik je)

Nová zelená úsporám Standard

Nová zelená úsporám Standard nabízí finanční příspěvky ve výši:

 • Zateplení: 30 000 – 950 000
 • Zelená střecha: 800 – 100 000
 • Využití tepla z odpadní vody: 5 000 – 50 000
 • Kotle, kamna a tepelná čerpadla: 40 000 – 140 000
 • Fotovoltaické systémy: 60 000 – 200 000
 • Novostavba: jednorázově 535 000
 • Dešťovka – dešťová a odpadní voda: 27 000 – 105 000
 • Příprava teplé vody, solární ohřev: 45 000 – 60 000
 • Ekomobilita: 15 000
 • Řízené větrání s rekuperací: 105 000
 • Dotační bonusy: 10 000 – 121 000

Nová zelená úsporám Light

Nová zelená úsporám Light jsou příspěvky, potažmo dotace, následující:

 • Zateplení fasády: až 150 000
 • Zateplení střechy: 120 000
 • Zateplení stropu: 50 000
 • Zateplení podlahy: 60 000
 • Výměna oken: až 150 000
 • Výměna vchodových dveří: až 150 000
 • Solární ohřev vody: 90 000

Kdo má nárok na dotace Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám Standard

 • Vlastníci stávajících domů, pakliže je využívají k trvalému bydlení
 • Stavebníci nízkoenergetického rodinného domu
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Nová zelená úsporám Light

 • senioři a domácnosti s nižšími příjmy, potažmo ty nejvíce ohrožené energetickou chudobou
 • žadatelé a všichni členové domácnosti musí ke dni podání žádosti pobírat starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, případně v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírat příspěvek na bydlení
 • vlastníci nebo spoluvlastníci rodinných domů a rekreačních objektů využívaných k trvalému bydlení

Podmínky získání dotace z Nová zelená úsporám

 • Všechny údaje musí být správné, pravdivé a aktuální, za což odpovídá žadatel
 • Podpořena mohou být jen opatření realizovaná a uhrazená po 1. lednu 2021
 • Základní výše podpory bez bonusů je stanovena na 50 % přímých realizačních výdajů
 • Parametry pro výpočet výše podpory jsou zaokrouhlovány na setiny směrem dolů
 • Žadatel nesmí čerpat v žádosti na navrhované opatření finanční prostředky z jiných fondů EU, jiných nástrojů EU nebo národních veřejných prostředků, ovšem s výjimkou dotačních titulů, kde je toto v podmínkách povoleno
 • Pokud je to pro žadatele relevantní, musí vést veškeré výdaje projektu v účetnictví nebo daňové evidenci
 • Podporu není možné čerpat na opatření nebo změny opatření, na které již v minulosti byla podpora z veřejných prostředků čerpána
 • Podpora může být poskytnuta jen řádně podané žádosti
 • Žadatel musí dbát dodržování zásad ochrany přírody a řídit se jimi při návrhu i realizaci opatření
 • Při práci s azbestem je žadatel povinen postupovat dle metodického pokynu Budovy s výskytem azbestu
 • Žadatel musí splňovat relevantní požadavky stanovené Technickými pokyny podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost (2021/C 58/01)
 • Žadatel musí veškerý stavební odpad včetně obalového materiálu zlikvidovat podle principů odpadového hospodaření ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

Co vyžaduje žádost o dotaci Nová zelená úsporám

Spolu s podáním žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám SFŽP musí žadatel doložit:

 • Odborný posudek, z něhož bude patrný rozsah a způsob provedení vybraného opatření a skutečnost splnění podmínek stanovené závaznými pokyny
 • Dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu (může vydat banka, nemáte-li v listinné podobě potvrzení o jeho založení)
 • Souhlas spoluvlastníků nemovitosti s provedením opatření a přijetím podmínek podpory (pakliže má budova více než jednoho majitele)
 • Dokument prokazující, že je stavba určená k rodinné rekreaci využívána k trvalému rodinnému bydlení nejméně 2 roky před podáním žádosti včetně prokázání tohoto stavu
 • Doklad o schválení stavebního záměru s příslušným orgánem památkové péče: při realizaci na památkově chráněné budově také
 • Doklad o schválení stavebního záměru příslušným orgánem ochrany přírody: pokud se budova nachází ve zvláště chráněném území
 • Stanovisko podle § 45i odst. 1 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny: pokud to zákon vyžaduje v souvislosti s možným dotčením létajících savců
 • Smlouva o smlouvě budoucí, rezervační smlouva nebo obdobná písemná dohoda: při nákupu rodinného domu
 • Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje včetně fotodokumentace: v případě výměny nevyhovujícího stávajícího zdroje vytápění
 • Projednání záměru s provozovatelem kanalizace: jen v rámci dotačního titulu Dešťovka
 • Výpočet environmentálně šetrného řešení projektu: v případě žádosti o bonus environmentálně šetrného řešení projektu
 • Průkaz energetické náročnosti při žádosti o dotaci na: výměnu zdrojů tepla, příprava teplé vody, fotovoltaické systémy, větrání
 • Dokument prokazující splnění požadavku na klasifikační třídu průměrného spotřebitele prostupu tepla: v případě žádosti o podporu na výměnu plynového kotle
 • Vyúčtování spotřeby el. energie za minulé 2 roky: v případě výměny elektrického vytápění za jiný zdroj tepla

Jak podat žádost o Nová zelená úsporám

Žádost o dotace v rámci programu Nová zelená úsporám SFŽP ČR musí žadatelé podat přes portál AIS SFŽP ČR, do něhož se přihlásí přes:

 • Identitu občana nebo
 • Bankovní identitu (Bank ID)
 

Žádost o dotace z Nová zelená úsporám vyřídí za vás

Kdo si na podání žádosti o dotaci netroufá, pomůže mu s ní většina firem, která dané opatření realizuje (je na to připravena). Stejně tak je ale možné využít služeb specialistů, kteří se zabývají právě vyřizováním žádostí o dotace v rámci jednotlivých dotačních titulů, a mají tedy s temito procesy bohaté zkušenosti. Rozhodující je pak cena, kterou si za vyřízení dotace Nová zelená úsporám jednotlivé společnosti naúčtují.

Jak dlouho trvá vyřízení dotace Nová zelená úsporám

Vyřízení žádosti o dotaci z programu Nová zelená úsporám SFŽP trvá zpravidla několik týdnů až měsíců. Už do tří týdnů by však měli žadatelé vědět, zda je jejich žádost v pořádku a není třeba do ní něco doplnit. Po schválení a realizaci opatření má pak poskytovatel, tedy Státní fond životního prostředí, 3týdenní lhůtu na kontrolu, že a jak bylo opatření zhotoveno. Po konečném vyhodnocení obdrží žadatel peníze z konkrétní dotace v rámci Nová Zelená úsporám do 3 týdnů od podpisu smlouvy. Celý proces může dohromady trvat 3 – 4 měsíce.