Dotace na tepelné čerpadlo

Dotace na tepelné čerpadlo je možné čerpat v rámci programu Nová zelená úsporám SFŽP a za získané prostředky vyměnit stávající nevyhovující zdroj vytápění právě za tepelné čerpadlo. Cílem programu je, aby domácnosti zvolily za hlavní zdroj vytápění ekologičtější variantu a snížily tak negativní dopad na životní prostředí. Mimo to se jedná o jednu z hlavních alternativ za plynové kotle, které budou v ČR od roku 2024 zcela zakázány.

Princip: jak vlastně tepelné čerpadlo funguje

Existuje několik druhů tepelných čerpadel, které se liší na základě způsobu příjmu zdrojového tepla. Zařízení tepelného čerpadla však obecně funguje tak, že čerpá teplo ze vzduchu, země nebo vody, a dále jeho teplotu zvyšuje pomocí kompresoru. Zvýšená teplota pak slouží k vytápění daného objektu, případně i k ohřevu teplé vody. Pomocí akumulačních nádrží je navíc možné tyto funkce podpořit.

K čemu je možné tepelné čerpadlo využít

 • vytápění domácnosti: lze ho napojit na systém vytápění a zajistit tak rozvod tepla po celém objektu
 • ohřev vody: napojení je možné jak na bojler, tak i na přídavnou akumulační nádobu

Druhy tepelných čerpadel

 • Voda-voda: tento druh tepelného čerpadla využívá jako zdroj tepla podzemní vodu, jejíž teplota se konstantně pohybuje okolo 10 °C, obecně se jedná o nejúčinnější typ tepelného čerpadla zajišťující vysokou topnou efektivitou
 • Voda-vzduch: toto zařízení čerpá teplo z venkovního vzduchu, který přirozeně přenáší energii ze slunečního záření, a současně ho odebírá i z podzemní vody
 • Země-voda: tento druh tepelného čerpadla využívá ke sběru tepla plošný plastový kolektor uložený v zemi, v němž obíhá nemrznoucí kapalina – ta se průchodem přes kolektor od okolní země ohřívá a teplo předává do výparníku tepelného čerpadla

Výše dotace na tepelné čerpadlo

Kolik finančních prostředků vám bude poskytnuto se odvíjí od vybraného druhu samotného tepelrného čerpadla a dalšího zvoleného příslušenství:

 • tepelné čerpadlo voda-vzduch: 100 000 Kč, je-li současně napojeno na ohřev teplé vody, bez ohřevu teplé vody pak 80 000 Kč
 • tepelné čerpadlo země-voda: 140 000 Kč, pokud bude současně zajišťovat ohřev teplé vody, a jestliže ne, tak 120 000 Kč
 • tepelné čerpadlo vzduch-vzduch: 80 000 Kč, bude-li sloužit také k ohřevu teplé vody, bez něj je dotace 60 000 Kč
 • tepelné čerpadlo pouze k ohřevu vody: 45 000 Kč

Kdo dotaci na tepelné čerpadlo poskytuje

Dotaci na tepelné čerpadlo poskytuje Státní fond životního prostředí (SFŽP) spadající pod Ministerstvo životního prostředí České republiky. Hlavním cílem programu je zvýšit úsporu energií v rodinných a bytových domech a přiblížit se tak novým standardům Evropské unie, které se snaží trvale zmírnit negativní dopad na životní prostředí a snížit uhlíkovou stopu.

Kdo má nárok na dotaci na tepelné čerpadlo

 • vlastník rodinného domu, pakliže slouží k trvalému bydlení
 • stavebník nového rodinného domu
 • vlastník řadově uspořádané vymezené bytové jednotky
 • příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Domácnosti s nízkými příjmy mohou navíc požádat o Kotlíkovou dotaci, která jim na výměnu stávajícího nevyhovujícího zdroje vytápění za tepelné čerpadlo poskytne dotaci ve výši až 95 %. Jedná se zejména o seniory a lidi pobírající příspěvky na bydlení.

Podmínky pro získání dotace na tepelné čerpadlo

 • žadatel podloží správnost, pravdivost a úplnost všech dokumentů odborným posudkem ve formě projektové dokumentace nebo energetického hodnocení, které musí být zpracované odborníkem
 • podpořena mohou být pouze realizace a zálohy provedené po 1. lednu 2021
 • základní výše podpory činí maximálně 50 % výdajů, lze však kombinovat s dalšími dotačními bonusy
 • žadatel nesmí na realizované opatření čerpat finanční prostředky z jiných dotačních zdrojů EU či dalších národních veřejných prostředků

Dotaci musí žadatel použít na výměnu

 • stávajícího kotle na tuhá paliva nižší než 3. emisní třídy
 • kotlů na topné oleje
 • lokálních topidel na pevná paliva
 • elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem
 • plynových kotlů a topidel stáří min. 20 let

Jak dlouho trvá vyřízení dotace

Nebude to úplně hned, doba pro vyřízení dotace na tepelné čerpadlo od Nová zelená úsporám SFŽP se pohybuje v rámci několika měsíců. Po odeslání žádosti probíhá kontrola její správnosti a úplnosti povinných dokumentů, a následně je žadatel vyrozuměn o jejím přijetí a má 24měsíční lhůtu pro doložení dokumentů, jimiž prokáže realizaci přijatého opatření, tedy instalaci tepelného čerpadla a jeho napojení na systém vytápění, případně i na ohřev vody. Teprve po kladném rozhodnutí ministerstva je nakonec možné dotaci na tepelné čerpadlo čerpat (je tedy vyplacena zpětně).

Datum: od kdy do kdy je možné žádosti podávat

Žádost o dotaci na tepelné čerpadlo poskytovanou programem Nová zelená úsporám, který spadá pod Státní fond životního prostředí (SFŽP), je možné podávat od září 2023; datum pro ukončení příjmu žádostí stanoveno není.

Jak a kde žádat o dotaci na tepelné čerpadlo

O finanční prostředky z tohoto programu je třeba žádat přes Agendový informační systém SFŽP ČR, do něhož se musí žadatelé přihlásit prostřednictvím identity občana nebo Bank ID. Jiný způsob, a to ani osobní podání žádosti, možný není.

Kdo vyřídí dotaci na tepelné čerpadlo za vás

Jestliže si nejste jistí, zda vyplníte vše správně, případně jenom chcete mít 100% jistotu, můžete se obrátit na specializované společnosti, které podají žádost o dotaci na tepelné čerpadlo za vás. Stejně tak ji ale vyřídí většina firem, která nabízí prodej a instalaci tepelného čerpadla. S administrací i celým procesem vám pomůže třeba ČEZ, který je také významným distributorem tepelných čerpadel a pro domácnosti i firmy velkou jistotou.

Odpovědi na časté otázky

Jaká je výše dotace ne tepelné čerpadlo?

Celková výše příspěvku závisí na druhu tepelného čerpadla a jeho způsobu napojení na ohřev vody a tepelný systém. Podle toho je možné získat z dotace finanční prostředky ve výši 45 000 až 140 000 Kč, přičemž nejvyšší částka je poskytována, pakliže si zvolíte tepelné čerpadlo jak k vytápění, tak k ohřevu vody.

Kdo má nárok na dotaci na tepelné čerpadlo?

Žádat o ni mohou majitelé stávajících rodinných domů nebo řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek, pakliže mají neekologický zdroj vytápění, jehož třída je nižší než 3, tedy ty 3., 4. a 5. třídy využívat nadále lze.

Kdy začíná a kdy končí podávání žádostí?

Žádost o dotaci na tepelné čerpadlo je možné podávat od září 2023, zatímco datum ukončení jejich příjmu zatím není stanoveno – standardně bude ohlášeno v momentě, kdy dojde k vyčerpání vyčleněných finančních prostředků, a není vyloučeno, že bude v dalším období spuštěno nové kolo.

Jak dlouho trvá vyřízení dotace?

Celková doba pro vyřízení dotace na tepelné čerpadlo se pohybuje v řadách několika měsíců. Zpravidla je možné očekávat vyrozumění do 2 – 3 měsíců od podání žádosti, ale někdy se může proces protáhnout (zejména pokud musí úředníci zpracovávat větší množství žádostí najednou).

Jaké jsou podmínky dotace na tepelné čerpadlo?

Finanční prostředky musí být použity k výměně nevyhovujícího hlavního zdroje vytápění za jeden ze tří druhů tepelných čerpadel, a žadatel musí být rovněž vlastníkem nemovitosti, v níž má trvalé bydliště, případně ji teprve staví. Více o podmínkách píšeme výše.

Na jaké tepelné čerpadlo lze dotaci využít?

Dotaci poskytovanou SFŽP prostřednictvím Nová zelená úsporám lze použít na pořízení a instalaci všech ze 3 druhů tepelných čerpadel, tedy vzduch-vzduch, voda-vzduch nebo země-voda.

Jaké jsou podmínky a výše dotace na tepelné čerpadlo u novostavby?

Dotaci pro novostavby v rámci programu Nová zelená úsporám SFŽP je možné využít na stavbu nebo koupi domu s velmi nízkou energetickou náročností. Žadatelem může být první vlastník nebo stavebník rodinného domu, případně i druhý majitel, ale pouze v případě, že nemovitost koupil do 2 let od dokončení její stavby. Úspěšní žadatelé pak obdrží jednorázovou dotaci na tepelné čerpadlo ve výši 535 000 Kč.

Jaká je dotace na tepelné čerpadlo za plynový kotel?

Výše příspěvku na výměnu plynového kotle za tepelné čerpadlo je určována podle druhu zvoleného tepelného čerpadla a dalšího příslušenství. Stavba, k níž je instalováno, však musí splňovat požadavky na energetickou náročnost A až D, tedy A, B, C nebo D.