Milostivé léto 2023

Milostivé léto 2023: pro koho je (+podmínky), co odpustí, v jaké výši, a jak žádat (+vzory)?

Milostivé léto 2023 navazuje na předchozí „etapy“, které měly velký úspěch a dostaly z často zbytečných dluhů značné množství lidí. Často u nich byly evidovány velmi malé pohledávky, u nichž naskákaly pokuty, penály a jiné poplatky, čímž se staly nesplatitelnými. Milostivé léto 2023 přitom umožňuje, aby se některých závazků (o nichž dlouho ani nevěděli) zbavili, přičemž stačí, aby došlo k úhradě pouze základní výše dluhu. Oproti milostivému létu I a II má ale „trojka“ jistá omezení.

Co je milostivé léto 3, jak pomůže

Jedná se o zákonnou úpravu, jejímž cílem je umožnit mimořádné odpuštění tzv. příslušenství u vybraných dluhů (to znamená penále, pokuty, úroky a další), aby mohl dlužník pohledávku vyřešit tím, že uhradí pouze původní dluh (např. nedoplatek na sociálním pojištění). Jestliže tedy kupříkladu z 500 Kč naskákala částka na několik tisíc, nebo i desítek tisíc, bude vše až na původní dluh odpuštěno. Zároveň přitom platí, že tzv. bagatelní dluhy (do 200, resp. 1 000 Kč) zaniknou automaticky (více níže).

Na koho se milostivé léto 2023 vztahuje

Zaměřeno je zejména na pomoc fyzickým osobám, a to jak podnikajícím (OSVČ), tak nepodnikajícím, a velmi okrajově pomůže milostivé léto 3 také právnickým osobám:

 • fyzické osoby: žádat lze odpouštění příslušenství u vybraných pohledávek + automaticky (tedy není třeba o to žádat) dojde k odpuštění tzv. bagatelních dluhů do 200 Kč (u daně z nemovitých věcí do 30 Kč), a to automaticky, pakliže není jejich součet u jednoho subjektu (úřadu) vyšší než tisícovka
 • právnické osoby: automaticky (tedy není třeba o to žádat) dojde k odpuštění tzv. bagatelních dluhů do 200 Kč (u daně z nemovitých věcí do 30 Kč), a to automaticky, pakliže není jejich součet u jednoho subjektu (úřadu) vyšší než tisícovka; jde ale o jedinou úlevu pro PO v rámci milostivého léta

Kdy je / není možné milostivé léto 3 využít (podmínky)

O odpuštění dluhů můžete požádat tehdy, kdy záležitost neřeší soudní exekutor, na takové případy se totiž milostivé léto 2023 nevztahuje; naopak ho lze využít, pokud:

 • pohledávky ještě nejsou v exekuci (tzn. že jsou teprve evidovány příslušným subjektem)
 • dlužná částka je vymáhána v rámci správní nebo daňové exekuce
 • ke vzniku dluhu došlo před 30. zářím 2022 (cokoliv pozdějšího prominout nelze)
 • oprávněným věřitelem je ČSSZ/OSSZ, Finanční úřad ČR, Celní úřad ČR, některý z českých soudů (okresní, krajský…), Vězeňská služba ČR, nebo také obec / kraj / hlavní město Praha
 • původní dluh musíte uhradit do stanoveného data, konkrétně do 30. listopadu 2023

Jaké dluhy milostivé léto 3 odpustí

Tato akce očistí pohledávku o veškeré příslušenství, což znamená de facto o vše, co je nad rámec původního dluhu, který je veden u jednoho z následujících subjektů:

 • ČSSZ/OSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení / Okresní správa sociálního zabezpečení)
 • Finanční úřad ČR (pohledávku vede zpravidla ten, pod který spadá vaše trvalé bydliště)
 • Celní úřad ČR
 • některý z českých soudů (okresní, krajský, vrchní, nejvyšší…)
 • Vězeňská služba ČR
 • obec / kraj / hlavní město Praha (třeba za odvoz komunálního odpadu, místní poplatky za psy…)

Odpustit je tak možné i nesmyslné dluhy, o nichž mnozí ani nevěděli, a až po spoustě let jim přišlo vyčíslení navýšené o úroky, penále a poplatky (takových exekucí jsou mimochodem v ČR vedeny desítky tisíc); zbavit se příslušenství dluhů přitom znamená, že dojde k odpuštění:

 • úroku z prodlení nebo jeho obdoby podle jiného zákona
 • úroku z posečkané částky
 • penále
 • pokuty za opožděné placení daně
 • nákladů řízení včetně exekučních nákladů

Uhradit je třeba i poplatek exekutorovi; ten vycházel v minulém roce na 1 500 Kč, resp. 1 815 Kč včetně DPH, a je třeba ho uhradit spolu s dlužnou částkou; pro Milostivé léto 2023 znám není.

Co naopak Milostivé léto 3 neodpouští, jsou dluhy na zdravotním pojištění, ty je třeba uhradit v plné výši i včetně příslušenství (penále, pokut, poplatků…). Oproti předchozím vlnám oddlužování je akce v roce 2023 poněkud osekaná – i tak se ale jedná o významnou pomoc.

Zbavte se i dalších dluhů

Jestliže zatěžují váš rozpočet i jiné dluhy, můžete se některých zcela nebo alespoň částečně zbavit, pakliže dodržíte několik pravidel, jak se zbavit dluhů. Vedle toho je vhodné popřemýšlet také nad tím, jak ušetřit, a tedy zbytečně neutrácet.

Do kdy a jak je potřeba dluh uhradit

Na úhradu máte v rámci Milostivého léta 2023 čas od 1. července do 30. listopadu 2023, přičemž můžete dluh vyrovnat jednorázově nebo ve splátkách – pozor, způsob nejspíše není možné změnit (tzn. když zvolíte postupné splácení, pravděpodobně nelze zbytek dluhu v průběhu doplatit jednorázově).

Způsoby se přitom liší podle toho, komu dlužíte; potažmo jednorázově lze zaplatit komukoliv jakoukoliv částku, zatímco o splátky lze žádat tehdy, kdy dluh přesahuje 5 000 Kč, a:

 • daňové nedoplatky (tzn. FÚ, soudům…) lze vyrovnat jednorázově nebo ve 12 stejných splátkách, které začínají 30. 11. 2023 a končí 31. 10. 2024, přičemž je nutné je hradit vždy ke konci měsíce
 • dluh na sociálním pojištění do 50 000 Kč je nutné uhradit ve 12 stejných splátkách, které začínají 31. 12. 2023 a končí 30. 11. 2024, přičemž je nutné je hradit vždy ke konci měsíce; dluh nad 50 000 Kč bude rozložen do 60 stejných splátek, a konec je stanoven na 30. 11. 2028

Pozor, že počet ani výši splátek nelze měnit – pakliže pošlete jinou splátku (je jedno, zda nižší nebo vyšší), případně ji uhradíte pozdě nebo vůbec, celé „letní“ odpuštění dluhů tím zaniká.

Má-li dojít k povolení splacení dluhu ve splátkách, je nezbytné, aby se ke dni podání žádosti nejednalo o tzv. rozhodný nedoplatek, u něhož je povoleno posečkání (to znamená náhradní doba splatnosti celkového daňového závazku) nebo úhrada na splátky. Zároveň nesmí jít o nedoplatek na záloze na daň.

Jak si ověřit, zda a kolik vlastně dlužíte

Pokud si nejste jistí, jestli vám nějaký dluh vznikl (je dobré si to ověřovat i za předpokladu, že hradíte vše řádně), můžete to zjistit buď on-line, nebo zasláním doporučeného dopisu na příslušný úřad (subjekt), který vám zašle vyčíslení dluhu k nějakému dni; možnosti jsou následující:

 • finanční úřad vám zobrazí informace na svém portálu MOJE daně
 • celní správa provozuje obdobnou službu, a sice cPortál
 • ČSSZ/OSSZ umožňuje zjistit výši uhrazených záloh přes vlastní ePortál ČSSZ
 • zdravotní pojišťovny nemají jednotný portál, třeba VZP však ukazuje informace v aplikaci Moje VZP (je on-line nebo v mobilu), OZP má zase aplikaci VITAKARTA, a VoZP vás informuje on-line přes své stránky VoZP on-line

U dalších subjektů by měl být postup obdobný, ale zdaleka ne každý k tomu má on-line portál. Vždy je nicméně jistotou zaslat doporučený dopis s žádostí o vyčíslení dluhu (vzory níže), případně zajít osobně na pobočku místně příslušného úřadu / subjektu a nechat si vše vyložit a sepsat od úředníka.

Žádost o oddlužení v Milostivém létu 2023

Některé subjekty připravily pro žadatele o prominutí dluhu příslušné formuláře a jasné instrukce, jiné (zejména obce) tomu nechávají „volný průběh“, vždy by vám ale měli příslušníci na příslušném úřadu poradit jak telefonicky, tak osobně; informace a formuláře najdete na:

 • https://milostiveleto.cz/, kde stačí zvolit, zda dlužíte na sociálním pojištění, daních nebo soudu / věznici (tzv. justiční poplatky), a následně uvidíte vzory žádostí (formuláře) o sdělení výše dluhu, o odpuštění příslušenství, a nakonec ještě vzor žádosti o splátky

Vedle toho je možné využít oficiální formuláře nebo elektronickou cestu na stránkách příslušných subjektů; z těch nejzásadnějších se jedná o:

Třeba ČSSZ/OSSZ pak žádný formulář nemá, o Milostivém létu 2023 pouze informuje, a je tedy na místě využít univerzální formulář, na nějž je odkázáno výše.

Odpovědi na časté otázky

Kdy začíná a kdy končí milostivé léto 2023?

Oddlužovací akce probíhá od 1. července do 30. listopadu 2023 a vztahuje se na všechny dluhy, které vznikly před 30. zářím 2022 (jakékoliv pozdější odpustit nelze, je ale možné, že bude podobná akce zopakována i příští rok, jelikož je o ni zájem a pomáhá zastavovat nesmyslné exekuce).

Co je milostivé léto (aktuálně 2023)?

Jedná se o úpravu zákona, díky níž mohou vybrané subjekty odpustit dlužníkům penále, poplatky a jiné (tzv. příslušenství), a ti uhradí jednorázově nebo ve splátkách pouze základní dluh a poplatek exekutorovi. Smyslem je zbavit je zbytečných exekucí kvůli nízkým částkám (často ve stovkách nebo tisících Kč), a stejně tak dochází automaticky k prominutí bagatelních částek, tj. dluhů do 200 Kč.

Jaký je postup při milostivém létu 3?

Nejste-li si jistí, zda nějaký dluh máte, zjistěte si aktuální stav na příslušném úřadu, a to buď elektronicky přes jejich portály (zapotřebí je datová schránka nebo identita občana), doporučeným dopisem, který zašlete na pobočku, pod níž spadáte, anebo osobně. Pakliže něco dlužíte, požádejte o odpuštění příslušenství a uhraďte dluh jednorázově, případně požádejte o jeho rozložení do splátek.

Kdo má nárok na milostivé léto?

Vztahuje se pouze na fyzické osoby, a to jak podnikající (třeba OSVČ), tak nepodnikající (včetně zaměstnanců), které dluží na daních, sociálním pojištění nebo justičních poplatcích. Naopak právnické osoby na Milostivé léto 2023 nárok nemají, ale i těm jsou odpuštěny tzv. bagatelní dluhy, tj. pohledávky do 200 Kč, pakliže jejich součet u jednoho úřadu nepřesahuje 1 000 Kč.

Jaké dluhy milostivé léto 2023 odpustí?

Oddlužovací akce je nazývána také jako daňové a pojistné milostivé léto 2023, a v jejím rámci je možné se zbavit příslušenství u dluhů na sociálním pojištění, daňových nedoplatků, poplatků vymáhaných celním úřadem, dluhů vůči soudům a vězeňské službě, místních poplatků (musí je však umožnit obec / kraj / hlavní město Praha usnesením zastupitelstva, není to automatické).

Lukáš Altman
Vyznat se ve světe financí je někdy těžké; snažím se ho proto prezentovat jasně a srozumitelně, přinášet zajímavé nápady a tipy, i upozorňovat na nedostatky, neboť nemám rád nekalé praktiky a nefér jednání. Financím se věnuji soustavně od roku 2013, mj. informuji o půjčkách, zhodnocení peněz (spoření, investice), bankovních i jiných účtech, platebních a věrnostních kartách, slevách a dalším. Vedle toho pomáhám poznávat „státní aparát“, a to jak běžným lidem, tak OSVČ a firmám.