Životní a existenční minimum 2022

Životní a existenční minimum 2023: jak je vysoké a kdo na něj má nárok

Životní a existenční minimum 2023 představují státní podporu, kterou mohou získat osoby s minimálním či nulovým příjmem. Jedná se přitom o dva odlišné pojmy, na jejichž základě je také přiznána jinak vysoká podpora „na život“, a nelze je vyplácet současně. Vychází z nich také dávky na pěstounskou péči, bydlení, ale i řada dalších příspěvků na pomoc v hmotné nouzi. Na životní i existenční minimum 2023 mají nárok jak osoby, které žijí samy, tak vícečlenné domácnosti (rodiny s dospělými i dětmi).

Rozdíl mezi životním a existenčním minimem

Co je životní minimum

Životní minimum je minimální peněžní příjem, který je nezbytný k zajištění jídla a ostatních základních potřeb dané osoby (třeba koupě hygienických potřeb, léků…)

…definice dle MPSV a Úřadu práce: životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.

Co je existenční minimum

Existenční minimum je o něco nižší než životní a představuje nejnižší částku, za jakou je možné přežít; rovněž přitom slouží k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.

…definice dle MPSV a Úřadu práce: existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Tento institut byl vedle životního minima zaveden z důvodu větší motivace pro dospělé osoby v hmotné nouzi. Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let.

Životní i existenční minimum je bez nákladů na bydlení

Ani jedna z těchto státních podpor nezohledňuje částku potřebnou k zajištění bydlení, s nímž má v rámci systému státní sociální podpory pomoci příspěvek na bydlení, a v rámci systému pomoci v hmotné nouzi zase doplatek na bydlení. Ani ty sice nejsou příliš vysoké, dají se však kombinovat.

Kolik je životní minimum 2023

až 4 250 Kč

Od 01. dubna 2022 došlo ke zvýšení životního minima o několik stovek pro každou osobou (jak dospělou, tak nezletilou) v domácnosti, a dosahuje až 4 250 Kč u dospělých, kdežto u dětí až o 50 % méně.

Kdo má nárok na životní minimum

Stát pomůže jak dospělým, tak nezletilým osobám, které si nezvládají zajistit „důstojné živobytí“. Zohledňuje přitom všechny osoby žijící ve společné domácnosti.

Kdo patří mezi společně posuzované osoby

V případě, že žádáte o životní minimum, může být úřadem stanoveno jak pro jednotlivce a osobu žijící samostatně, tak na každého člena ve společné domácnosti (včetně dětí). Za společně posuzované osoby jsou považovány:

 • rodiče a nezletilé nezaopatřené děti
 • manželé nebo registrovaní partneři
 • rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo zletilé, pokud tyto děti s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami
 • jiné osoby společně užívající byt, pokud neprokáží, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby

Kolik je existenční minimum 2023

2 740 Kč

Od 01. dubna 2022 bylo existenční minimum zvýšeno na 2 740 Kč pro každou dospělou osobu v domácnosti.

Od 01. dubna 2022 bylo existenční minimum zvýšeno na 2 740 Kč pro každou dospělou osobu v domácnosti.

Kdo má nárok na existenční minimum

Na rozdíl od životního minima nelze to existenční uplatnit na nezletilé osoby, tedy děti, a vztahuje se tak pouze na dospělé, přičemž není posuzováno, kolik jich v jedné domácnosti žije.

Jaké příjmy zohledňuje životní a existenční minimum 2023

Zdali vám nárok vzniká či nikoliv vyhodnocují úřady dle všech čistých příjmů jednotlivce (nebo společně posuzovaných osob, pokud jde o pár, rodinu s dětmi…), a bude je zajímat příjem z těchto zdrojů:

 • pracovní činnost (zaměstnání na HPP, DPP, DPČ…)
 • podnikání (podnikatel coby OSVČ
 • kapitálový majetek
 • pronájem (nemovitých i movitých věcí)
 • důchod (ať starobní, tak sirotčí, vdovecký…)
 • dávky nemocenského pojištění
 • dávky státní sociální podpory
 • ostatní sociální dávky
 • podpora v nezaměstnanosti
 • podpora při rekvalifikaci
 • výživné (na dítě, ale i dospělého, např. od bývalého manžela)

Jaké příjmy NEzohledňuje životní a existenční minimum 2023

Ani jeden z těchto dvou státních příspěvků nebude zohledňovat, zdali máte jiné příjmy, které nelze považovat za mzdu za zaměstnání, odměnu z podnikání atd., takže při posuzování nároku na životní a existenční minimum 2023 nevadí, pokud máte některý z následujících druhů příjmů:

 • příspěvek na bydlení nebo doplatek na bydlení
 • jednorázové sociální dávky (v hmotné nouzi…)
 • příjem z prodeje nemovitosti
 • odstupné za uvolnění bytu použitých k úhradě nákladů na uspokojení bytové potřeby,
 • náhradu škody a finančních prostředků na odstranění následků živelní pohromy (z pojištění…)
 • peněžní pomoc obětem trestné činnosti
 • sociální výpomoc poskytovanou zaměstnavatelem
 • podporu z prostředků nadací a občanských sdružení
 • stipendium
 • odměnu za darování krve, plasmy či orgánů
 • daňový bonus
 • příspěvek na péči (v okruhu společně posuzovaných osob)
 • části příspěvku na úhradu potřeb dítěte, který náleží ze zdravotních důvodů
 • příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku (invalidní vozík…)
 • zvláštní příspěvek k důchodu, který náleží účastníkům národního boje za vznik a osvobození Československa
 • příjem plynoucí na základě rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva z titulu spravedlivého zadostiučinění nebo z titulu smírného urovnání záležitostí

Jak žádat o životní / existenční minimum

Pokud se domníváte, že máte na některou z těchto forem státní podpory nárok, anebo si chcete ověřit, zdali vám vznikl, máte dvě možnosti:

 1. zajít osobně na krajskou pobočku Úřadu práce ČR v místě trvalého bydliště
 2. nebo podat formulář elektronicky přes identitu občana

Bohužel však není možné zajít na nejbližší úřad jako třeba v případě nezaměstnanosti. Pokud tedy bydlíte kupříkladu v Brně v Jihomoravském kraji, ale trvalé bydliště máte v Kutné Hoře ve Středočeském, budete se muset vypravit na ÚP právě tam, tedy konkrétně do obce, pod níž dle trvalého bydliště spadáte.

Kdy dochází ke zvyšování životního a existenčního minima

Podle zákona číslo 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu může vláda oba tyto příspěvky zvyšovat, a to od 01. ledna následujícího roku v případě, že dosáhne průměrná inflace alespoň 5 % za rok. Za mimořádných okolností však může dojít k jejich navýšení i kdykoliv v průběhu roku, což se stalo právě s účinností od 01. dubna 2022 nařízením vlády č. 75/2022 Sb. o zvýšení částek životního minima a existenčního minima.

Exekuce na životní a existenční minimum 2023

Aby nebylo možné člověku vzít úplně vše, existuje tzv. nezabavitelná částka, kterou vám exekutor musí nechat k zajištění obživy, základních potřeb a obstarání bydlení. Ta byla – stejně jako životní a existenční minimum – od 01. dubna 2022 zvýšena a vychází tak na 9 138,75 Kč za dlužníka, takže pokud jste odkázáni pouze na životní minimum a příspěvek na bydlení, nemůže vám exekutor nic vzít.

Pozor však, že tento výpočet uplatňuje např. Ministerstvo spravedlnosti, zatímco některé soudy mimořádné zvýšení příspěvků nezohledňují a uznávají i nadále nižší částku, která je 8 298,75 Kč. Nezabavitelné minimum se přitom zvyšuje za každou osobu ve společné domácnosti (za manželku, každé dítě atd.).

Lukáš Altman
Vyznat se ve světe financí je někdy těžké; snažím se ho proto prezentovat jasně a srozumitelně, přinášet zajímavé nápady a tipy, i upozorňovat na nedostatky, neboť nemám rád nekalé praktiky a nefér jednání. Financím se věnuji soustavně od roku 2013, mj. informuji o půjčkách, zhodnocení peněz (spoření, investice), bankovních i jiných účtech, platebních a věrnostních kartách, slevách a dalším. Vedle toho pomáhám poznávat „státní aparát“, a to jak běžným lidem, tak OSVČ a firmám.