Výpověď dohodou – Word a PDF vzor ke stažení

Výpověď dohodou (2023): jak má vypadat vzor a co je dobré vědět

„Výpověď dohodou“ může podat zaměstnanec i zaměstnavatel, pakliže se na ní nejdříve domluví, ovšem až po uplynutí zkušební doby (do té doby se jedná o zrušení pracovního poměru ve zkušební době). V praxi se jedná o běžnou záležitost a de facto nejčastější způsob rozvázání spolupráce za podmínek, na nichž se obě strany dohodnou. Pokud s nimi ale jedna nebo druhá nesouhlasí, musí být podána standardní výpověď s výpovědní lhůtou. Výpověď dohodou přitom musí obsahovat jisté náležitosti.

Důvod může být uveden, ale nemusí

Když chcete z práce odejít, dobře si rozmyslete, co bude ve smlouvě napsáno. Pro zaměstnavatele je de facto vždy lepší vás „pustit“ pouze s tím, že se s vámi dohodl na rozvázání spolupráce. Jenže pokud končíte třeba z 1) organizačních (už pro vás není místo) nebo 2) zdravotních důvodů (např. že vás ze zvedání těžkých předmětů bolí záda), máte nárok na odstupné (pracujete-li ve firmě déle jak 1 rok) a rovněž na vyšší podporu v nezaměstnanosti (rozdíly jsou blíže popsány níže). Výpověď dohodou by proto měla v takových případech obsahovat i důvod rozvázání spolupráce a výši odstupného (máte-li na něj nárok).

Vždy musí být podána písemně, jinak neplatí

Ačkoliv je jednodušší říci „končím, zítra nepřijdu“ (nebo ze strany zaměstnavatele „máš padáka“), legislativa to tak nevidí. Naopak uznává pouze a jedině písemnou výpověď dohodou, kterou podepíší obě strany. Pokud tedy na rozvázání pracovního poměru trváte, 1) domluvte se s firmou nejdříve ústně, aby připravila dokument a dala vám ho k podpisu, nebo 2) si stáhněte níže vzor pro výpověď dohodou a nechte ho podepsat pověřenou osobu zaměstnavatele (typicky vedoucího personálního oddělení).

„Výpověď dohodou“ upravuje zákon

Pozor, že v legislativě nic jako výpověď dohodou neexistuje (ani nemůže), a dle § 49 zákoníku práce se správně jedná o dohodu o rozvázání pracovního poměru dohodou.

Rozdíl mezi dohodou a klasickou výpovědí

Dopředu si rozmyslete, jakým způsobem se chcete se zaměstnavatelem rozejít, bude to mít totiž vliv na výši odstupného i podpory v nezaměstnanosti. Rozdíly jsou zásadní a coby zaměstnance vás ve velkém rozsahu chrání zákoník práce, tak se svých výhod nevzdávejte jenom tak.

Skončení pracovního poměru dohodou

 • zaměstnanec i zaměstnavatel se na ní mohou domluvit kdykoliv
 • s podmínkami musí souhlasit obě strany
 • pracovní poměr lze rozvázat ihned nebo k určitému datu
 • nemusí být výpovědní lhůta
 • zaměstnanci nenáleží odstupné (nárok na něj má pouze tehdy, kdy pracovní poměr končí pro nadbytečnost nebo z některých zdravotních důvodů)
 • podpora v nezaměstnanosti vychází na 45 %

Výpověď ze strany zaměstnavatele

 • zaměstnavatel může někoho propustit pouze ze zákonem stanovených důvodů
 • výpovědní lhůta trvá dva měsíce
 • začátek platnosti je od 1. dne následujícího měsíce
 • při době určité nenáleží zaměstnanci odstupné
 • je-li smlouva na dobu neurčitou, odstupné zaměstnanec dostává
 • podpora v nezaměstnanosti vychází na 55 %

Výpověď ze strany zaměstnance

 • zaměstnanec může podat výpověď kdykoliv i bez udání důvodu
 • výpovědní lhůta trvá dva měsíce
 • začátek platnosti je od 1. dne následujícího měsíce
 • vždy musí být podána v písemné formě
 • doručit ji může buď pošta, nebo sám zaměstnanec
 • podpora v nezaměstnanosti vychází na 45 %

Ke stažení jsou i další vzory

Hledáte-li jiné vzory dokumentů a informace, podívejte se do naší právní sekce nebo přímo na výpovědi, které jsou rovněž doplněny o bezplatné vzory.

Jak má vypadat vzor pro výpověď dohodou

V podstatě se jedná o jednoduchý zápis, že se obě strany dohodly na ukončení spolupráce za podmínek, které jsou popsány právě ve výpovědi dohodou. Ovšem aby byla platná, musí splňovat několik náležitostí, jako kdo jste vy a zaměstnavatel, a také zmínku o zákoníku práce.

„Jednoduchá“ dohoda o rozvázání pracovního poměru

Tuto verzi můžete použít, pokud:

 • jste ve firmě pracovali méně jak rok (a nemáte tedy nárok na odstupné)
 • nenavrhl dohodu zaměstnavatel kvůli organizačním důvodům (tzn. že vaše místo zrušil, protože v takovém případě máte na odstupné nárok)
 • spokojíte se s podporou v nezaměstnanosti ve výši 45 % z čistého průměrného výdělku

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Název společnosti:
Sídlo zaměstnavatele:
IČ:
(dále jenom „zaměstnavatel“)

a

Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
(dále jenom „zaměstnanec“)

se dohodli na uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru dle § 49 zákona číslo 262/2006 Sb., zákoníku práce. Zaměstnanec a zaměstnavatel tímto rozvazují pracovní poměr, který vznikl na základě pracovní smlouvy uzavřené dne ______. ______. ____________, a podle níž vykonával pozici: _________________________________________________.

Obě strany se dohodly, že pracovní poměr končí XX. XX. XXXX (včetně).

Tato dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních v českém jazyce, z nichž jeden tiskopis převzal zaměstnanec a druhý zaměstnavatel.

V _________________________________ dne ______. ______. ____________


Jméno a příjmení

_________________________________

_________________________________
podpis zaměstnance

Za zaměstnavatele
Jméno a příjmení

_________________________________

_________________________________
podpis zaměstnavatele a razítko

Vzor (dokument) ke stažení:

Jak najít práci a vydělat si

Ať už odchod ze zaměstnání plánujete nebo ne a chcete si zase rychle vydělávat peníze, můžete se uplatnit třeba v on-line prostředí (např. psaním článků).

„Komplexní“ dohoda o rozvázání pracovního poměru (s odstupným)

Tuto verzi můžete použít, pokud:

 • ve firmě pracujete déle než rok (a máte tím pádem nárok na odstupné)
 • se potýkáte se zdravotními problémy (ať z důvodu výkonu zaměstnání, tak třeba kvůli nemoci, vyhřezlé ploténce apod.)
 • zmíněné případy vám zajistí podporu v nezaměstnanosti ve výši 55 % z čistého průměrného výdělku

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Název společnosti:
Sídlo zaměstnavatele:
IČ:
(dále jenom „zaměstnavatel“)

a

Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
(dále jenom „zaměstnanec“)

se dohodli na uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru dle § 49 zákona číslo 262/2006 Sb., zákoníku práce, a to za níže stanovených podmínek.

1) Rozvázání pracovního poměru
1/1 Zaměstnanec a zaměstnavatel tímto rozvazují pracovní poměr, který vznikl na základě pracovní smlouvy uzavřené dne ______. ______. ____________, a podle níž vykonával pozici: _________________________________________________.
1/2 Obě strany se dohodly, že pracovní poměr končí ______. ______. ____________ (včetně).
1/3 Důvodem k rozvázání pracovního poměru jsou zdravotní komplikace zaměstnance: _____________________________________________________________________, které potvrdil odborný pracovník (lékař), a kteréhož potvrzení přikládá zaměstnanec k této dohodě.
nebo (vyberte jeden z bodů 1/3)
1/3 Důvodem k rozvázání pracovního poměru jsou organizační důvody ze strany zaměstnavatele (tzv. Nadbytečnost zaměstnance).

2) Finanční vypořádání
2/1 Zaměstnanci náleží mzda za odváděnou práci až do dne rozvázání pracovního poměru.
2/2 Zaměstnanec má nárok na odstupné ve výši ______ mezd, a to v celkové výši ____________ Kč

3) Předání majetku zpět zaměstnavateli
3/1 Zaměstnanec je povinen vrátit zaměstnavateli k poslednímu dni výkonu práce veškerý majetek, dokumenty, informace, záznamy a jakékoliv vytvořené výstupy, ať vznikly ve fyzické nebo elektronické (softwarové) podobě, který mu byl svěřen, nebo který patří zaměstnavateli.

4) Povinnost mlčenlivosti
4/1 Zaměstnanec se zavazuje, že bude nakládat se všem zjištěnými informacemi jako by byly důvěrné a předmětem obchodního tajemství, a že je nesdělí, nepředá, nezpřístupní ani nepoužije pro sebe nebo někoho jiného. Zejména se jedná o informace o zaměstnavateli, firemní struktuře, provozu a fungování, klientech, obchodních činnostech a zájmech, pracovních postupech a personální i jiné politice zaměstnavatele, způsobu odměňování, stejně jako jakékoliv jiné informace, které zaměstnanec zjistil nebo mu byly sděleny v průběhu zaměstnání u zaměstnavatele.
4/2 Zaměstnanec se zavazuje, že se zdrží jakýchkoliv kroků, které by mohly poškozovat zájmy, dobré jméno nebo dobrou pověst zaměstnavatele.

5) Tiskopisy / stejnopisy

5/1 Tato dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních v českém jazyce, z nichž jeden tiskopis převzal zaměstnanec a druhý zaměstnavatel.

6) Závěrečné ustanovené
6/1 Zaměstnanec i zaměstnavatel dobrovolně prohlašují, že si tuto dohodu o rozvázání pracovního poměru přečetli a rozumí jejímu obsahu, vyjadřuje jejich svobodnou vůli, a že nebyla uzavřena pod nátlakem nebo za jiných podmínek, které by jednu nebo druhou stranu znevýhodňovaly.

V _________________________________ dne ______. ______. ____________


Jméno a příjmení

_________________________________

_________________________________
podpis zaměstnance

Za zaměstnavatele
Jméno a příjmení

_________________________________

_________________________________
podpis zaměstnavatele a razítko

Vzor (dokument) ke stažení:

„Komplexní“ dohoda o rozvázání pracovního poměru (bez odstupného)

Tuto verzi můžete použít, pokud:

 • ve firmě pracujete déle než rok (ale nechcete odstupné)
 • neodcházíte kvůli nadbytečnosti (organizačním důvodům)
 • jste zcela zdraví a stačí vám podpora v nezaměstnanosti ve výši 45 % z čistého průměrného výdělku, nebo se potýkáte se zdravotními problémy (ať z důvodu výkonu zaměstnání, tak třeba kvůli nemoci) a chcete podporu v nezaměstnanosti ve výši 55 % z čistého průměrného výdělku

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Název společnosti:
Sídlo zaměstnavatele:
IČ:
(dále jenom „zaměstnavatel“)

a

Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
(dále jenom „zaměstnanec“)

se dohodli na uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru dle § 49 zákona číslo 262/2006 Sb., zákoníku práce, a to za níže stanovených podmínek.

1) Rozvázání pracovního poměru
1/1 Zaměstnanec a zaměstnavatel tímto rozvazují pracovní poměr, který vznikl na základě pracovní smlouvy uzavřené dne ______. ______. ____________, a podle níž vykonával pozici: _________________________________________________.
1/2 Obě strany se dohodly, že pracovní poměr končí ______. ______. ____________ (včetně).
(bod 1/3 použijte, pokud končíte ze zdravotních důvodů, jinak ho smažte)
1/3 Důvodem k rozvázání pracovního poměru jsou zdravotní komplikace zaměstnance: _____________________________________________________________________, které potvrdil odborný pracovník (lékař), a kteréhož potvrzení přikládá zaměstnanec k této dohodě.

2) Finanční vypořádání
2/1 Zaměstnanci náleží mzda za odváděnou práci až do dne rozvázání pracovního poměru.
2/2 Zaměstnanec a zaměstnavatel se dohodli, že zaměstnanec nebude žádat odstupné ani jiné finanční odškodnění.

3) Předání majetku zpět zaměstnavateli
3/1 Zaměstnanec je povinen vrátit zaměstnavateli k poslednímu dni výkonu práce veškerý majetek, dokumenty, informace, záznamy a jakékoliv vytvořené výstupy, ať vznikly ve fyzické nebo elektronické (softwarové) podobě, který mu byl svěřen, nebo který patří zaměstnavateli.

4) Povinnost mlčenlivosti
4/1 Zaměstnanec se zavazuje, že bude nakládat se všem zjištěnými informacemi jako by byly důvěrné a předmětem obchodního tajemství, a že je nesdělí, nepředá, nezpřístupní ani nepoužije pro sebe nebo někoho jiného. Zejména se jedná o informace o zaměstnavateli, firemní struktuře, provozu a fungování, klientech, obchodních činnostech a zájmech, pracovních postupech a personální i jiné politice zaměstnavatele, způsobu odměňování, stejně jako jakékoliv jiné informace, které zaměstnanec zjistil nebo mu byly sděleny v průběhu zaměstnání u zaměstnavatele.
4/2 Zaměstnanec se zavazuje, že se zdrží jakýchkoliv kroků, které by mohly poškozovat zájmy, dobré jméno nebo dobrou pověst zaměstnavatele.

5) Tiskopisy / stejnopisy

5/1 Tato dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních v českém jazyce, z nichž jeden tiskopis převzal zaměstnanec a druhý zaměstnavatel.

6) Závěrečné ustanovené
6/1 Zaměstnanec i zaměstnavatel dobrovolně prohlašují, že si tuto dohodu o rozvázání pracovního poměru přečetli a rozumí jejímu obsahu, vyjadřuje jejich svobodnou vůli, a že nebyla uzavřena pod nátlakem nebo za jiných podmínek, které by jednu nebo druhou stranu znevýhodňovaly.

V _________________________________ dne ______. ______. ____________


Jméno a příjmení

_________________________________

_________________________________
podpis zaměstnance

Za zaměstnavatele
Jméno a příjmení

_________________________________

_________________________________
podpis zaměstnavatele a razítko

Vzor (dokument) ke stažení:

Lukáš Altman
Vyznat se ve světe financí je někdy těžké; snažím se ho proto prezentovat jasně a srozumitelně, přinášet zajímavé nápady a tipy, i upozorňovat na nedostatky, neboť nemám rád nekalé praktiky a nefér jednání. Financím se věnuji soustavně od roku 2013, mj. informuji o půjčkách, zhodnocení peněz (spoření, investice), bankovních i jiných účtech, platebních a věrnostních kartách, slevách a dalším. Vedle toho pomáhám poznávat „státní aparát“, a to jak běžným lidem, tak OSVČ a firmám.