Dotace Dešťovka

Dotace Dešťovka je dotační titul v rámci programu Nová zelená úsporám, který spadá pod Státní fond životního prostředí České republiky. Jeho hlavním cílem je snížení spotřeby pitné vody a tím ochrana a zlepšení stavu životního prostředí, což má zajistit instalace systému pro zachytávání a využití dešťové a odpadní vody a její využití k zalévání zahrady, případně může jako užitková posloužit i jinak. Dotace Dešťovka má přitom podpořit ty domácnosti, které chtějí přeměnit stávající budovy využívané k trvalému bydlení na stavby s nízkou energetickou náročností, případně plánují výstavbu rodinného domu v tzv. pasivním standardu.

Co je dotace Dešťovka

Jedná se o finanční příspěvek na zařízení, které má sloužit k zachytávání dešťové a odpadní vody za účelem jejího dalšího využití. Po zpracování, potažmo úpravě, lze totiž takovou vodu využít k zalévání zahrady nebo jako užitkovou v domácnosti, např. ke splachování – cílem dotace Dešťovka je tedy snížit spotřebu pitné vody. Sběrná nádoba by v ideálním případě měla být umístěná pod zemí, a lze k tomuto účelu využít stávající a nevyužívanou podzemní jímku, pakliže bude důkladně vyčištěna.

Kdo může systém k úpravě vody realizovat

K instalaci systému na zadržování a zpracování dešťové a odpadní vody musíte využít služeb firem, které se prodejem i montáží zabývají, ale některé práce je možné provést svépomoci – jedná se zejména o zemní práce, obsypání nádrže a úpravu povrchu. Jenom pozor, že práce realizované svépomoci není možné zahrnout jako uznatelné výdaje. Obhájit lze naopak náklady vykázaní stavební firmou, konkrétně se jedná o nákup použitého materiálu, dopravu, zapůjčení nezbytných nástrojů a samotné odborné práce.

 

Finanční příspěvek nedostanete předem

Státní fond životního prostředí vyplácí finanční příspěvek v rámci dotace Dešťovka zpětně, obdržíte ho tedy až po realizaci opatření.

K čemu je dotace Dešťovka určena

Cílem je snížení spotřeby pitné vody z povrchových i podzemních zdrojů, k čemuž SFŽP v rámci dotace Dešťovka podporuje, aby si domácnost pořídila:

 • Systém na využití zachycené srážkové vody na zalévání zahrady
 • Systém na využití zachycené srážkové vody pro splachování WC a případně pro zálivku zahrady
 • Systém na využívání vyčištěné odpadní vody jako vody užitkové, případně pro zálivku zahrady (s jednou nebo dvěma nádržemi) s možnou kombinací s dešťovou vodou

Konkrétně lze z dotace na úpravu a zpracování dešťové vody čerpat na:

 • Nádrž na vodu
 • Čerpadlo a filtry
 • Zemní, výkopové a další práce spojené s instalací (pouze od firmy)
 • Zřízení a instalace kapkové závlahy (pouze od firmy)

Pro jaké nemovitosti lze dotaci Dešťovka využít

Od září 2023 lze finanční příspěvek čerpat pro stávající rodinné domy nebo uspořádané vymezené bytové jednotky (tzv. řadové domky), které slouží k trvalému bydlení, stejně jako při výstavbě novostavby tzv. pasivního rodinného domu. Zásadní podmínkou pro získání dotace Dešťovka je přitom kombinace tohoto opatření s dotačním titulem pro novostavbu, případně s programem na zateplení nebo výměnu a instalaci zdrojů ekologičtějších zdrojů energie v rámci programu Nová zelená úsporám SFŽP ČR.

Výše dotace Dešťovka

Konečná částka, kterou mohou žadatelé v rámci dotace Dešťovka obdržet, závisí na typu podporovaného opatření a celkovém objemu nádrže. Výše příspěvku však může dosáhnout maximálně 50 % uznatelných výdajů, které žadatel prokazatelně vynaloží:

 • až 55 000 Kč při instalaci systému na využití dešťové vody k zalévání zahrady
 • až 65 000 Kč při instalaci systému na využití dešťové vody jako užitkové i k zalévání zahrady
 • až 105 000 Kč při instalaci systému na využití dešťové vody jako užitkové i k zálivce zahrady, a zároveň je třeba využit vodu odpadní ke splachování WC

Kdo má nárok na dotaci Dešťovka

 • Vlastníci stávajících domů, pakliže slouží k trvalému bydlení
 • Stavebníci nových nízkoenergetických rodinných domů, budou-li v nich trvale bydlet
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadových domků), jestliže v nich mají trvalé bydliště
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Podmínky pro získání dotace Dešťovka

Je nutné upozornit, že nelze žádat o finanční příspěvek pouze na tento účel, SFŽP vyžaduje, abyste kombinovali dotaci Dešťovka ještě s dalším programem – konkrétně může jít o zateplení rodinného domu, příspěvek na novostavbu, případně o instalaci ekologičtějších zdrojů energie (solární panely, tepelné čerpadlo…). V rámci vybraného systému k úpravě vody se pak jednotlivé podmínky mírně liší.

…při využití dešťové vody k zalévání zahrady

 • Systém pro hospodaření s dešťovou vodou musí zajišťovat odvodnění plochy odpovídající min. 50 % půdorysného rozměru střechy rodinného domu (odvodněny však mohou být i další vhodné plochy, třeba terasa, střecha altánu, garáže, stodoly apod.)
 • Sběrné nádrže musí být vhodně umístěny a zabezpečeny tak, aby byla zajištěna vyhovující kvalita akumulované vody (instalovat je možné novou, ale využít lze i vyčištěné podzemní jímky nebo speciálně upravená tělesa studní)
 • Sběrná nádrž musí mít objem minimálně 2 m3, a maximálně pak 10 m3
 • Systém pro využívání dešťovky k zalévání zahrady nesmí být podpořen v momentě, že byl nainstalován nebo uhrazen dříve než 2 roky po datu řádného dokončení stavby rodinného domu – určující je v tomto případě datum dokončení stavby uvedené v katastru nemovitostí

…při využití dešťové vody k zálivce zahrady a odpadní vody jako užitkové

 • Musí se jednat o jedno z následujících technických řešení:
  • systémy pro sběr a čištění odpadních vod z umyvadel, van sprch nebo dřezů, přičemž nesmí obsahovat fekálie a moč
  • systémy pro sběr a dočištění dříve vyčištěné odpadní vody, která odtéká ze zařízení pro čištění odpadní vody (tedy např. z domovní čistírny odpadních vod)
 • Vnitřní vodovod připojený na veřejný vodovod nesmí být přímo spojen s potrubím, které je zásobováno z jiného zdroje, čímž bude zajištěno oddělení různých druhů vod, které nesmí být spojovány – tyto požadavky stanovují směrnice ČSN EN 1717 a ČSN 75 5409
 • V případě instalace systému ve stávajících rodinných domech na něj musí být napojena alespoň jedna toaleta, která se nachází v obytné části
 • V případě novostaveb musí být na systém napojeny všechny toalety v domě
 • Projekt musí zahrnovat veškerá nezbytná opatření zajišťující filtraci, úpravu a hygienizaci shromážděné vody
 • Minimální objem pro sběr vyčištěné odpadní vody musí být navržen podle předpokládaného množství vyprodukovaných odpadních vod při zohlednění dalších aspektů

S výše uvedenými systémy (uvedeny hned v prvním bodě) lze navrhnout také využití zachytávané dešťové vody pro její další použití. V potaz je také nutné brát, že jestliže bude vyčištěná odpadní voda smíchána s dešťovou, je následně považována za vodu odpadní.

Jak dlouho trvá vyřízení dotace Dešťovka

Vyřízení dotace na úpravu a zpracování dešťové a odpadní vody trvá zpravidla 3 – 4 měsíce, přičemž už do 3 týdnů od podání žádosti se dozvíte, zda jsou všechny podklady v pořádku – a pokud ne, budete vyzváni k nápravě, na což máte 30denní lhůtu. Schválená žádost je následně předložena MŽP ČR, které jakmile ji odsouhlasí a zkontroluje realizované opatření, podepíše s vámi smlouvu a vyplatí peníze na bankovní účet.

Datum: od kdy do kdy je možné žádosti podávat

Žádost o dotaci Dešťovka z programu Státního fondu životního prostředí mohou žadatelé podávat elektronicky prostřednictvím internetového portálu AIS SFŽP ČR od září 2023. Datum pro ukončení příjmu žádostí o dotaci Dešťovka není stanoveno.

Jak a kde žádat o dotaci na dešťovou vodu

Dotaci Dešťovka poskytuje Ministerstvo životního prostředí ČR prostřednictvím Státního fondu životního prostředí (též SFŽP ČR), který přerozděluje peníze získané z fondů Evropské unie. O finanční příspěvek je možné žádat elektronicky pomocí internetového portálu Agendového informačního systému SFŽP ČR, do něhož se přihlásíte pomocí Identity občana nebo Bank ID.

 

Dotaci na dešťovku vyřídí za vás

Jestliže si na podání a vyřízení žádosti sami netroufáte, můžete využít služeb firmy, která vám bude opatření zajišťovat. Většinou nabízí tuto službu svým klientům zdarma. Celým procesem vás ale mohou provést i specialisté na různé dotační tituly, s jejichž pomocí budete mít jistotu, že v ničem neuděláte zbytečnou chybu, a navíc vám poradí, jak dostat maximum.

Odpovědi na časté otázky

Jaká je výše dotace Dešťovka k využití odpadní a dešťové vody?

Celková výše dotace nesmí přesáhnout 50 % uznatelných výdajů (pozor, že do nich obvykle nelze počítat práce prováděné svépomocí), přičemž se pohybuje v rozmezí 27 000 a 105 000 Kč. Možná částka závisí na konkrétním systému a opatření, což je popsáno výše.

Pro jaké nemovitosti je dotace Dešťovka určena?

Dotace Dešťovka SFŽP ČR je určena pro stávající rodinné domy a rekreační objekty využívané k trvalému bydlení, novostavby rodinných domů v tzv. pasivním standardu, a pro řadově uspořádané vymezené bytové jednotky (tzv. řadové domky).

Co je možné z dotace Dešťovka zaplatit?

Finanční příspěvek lze použít k nákupu nádrže na vodu, pořízení čerpadla a filtrů, zaplacení zemních výkopových a dalších prací spojených s instalací, a k pořízení a instalaci kapkové závlahy.

Kdo má nárok na dotaci Dešťovka?

O dotaci dešťovka mohou žádat majitelé stávajících domů využívaných k trvalému bydlení, vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadových domků), stavebníci novostavby rodinného domu a příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky.

Kdy začíná a kdy končí podávání žádostí?

Žádost o dotaci Dešťovka je možné podávat od září 2023, ale pozor, že nikoliv přes samotný program „dotace dešťovka“, ale přes Nová zelená úsporám. Konec příjmu žádosti v tuto chvíli není blíže určen.

Jak dlouho trvá vyřízení dotace Dešťovka?

Do 3 týdnů od podání by měl žadatel obdržet informaci, zda je žádost v pořádku. Pakliže ano, proces pokračuje, ale v opačném případě je vyzván k doplnění potřebného ve lhůtě 30 dnů. Schválená žádost je následně předána Ministerstvu životního prostředí ČR, a po podepsání smlouvy dochází k vyplacení na váš bankovní účet. Celá proces trvá zpravidla 3 – 4 měsíce.

Jaké jsou podmínky dotace Dešťovka?

Hlavním předpokladem je čerpání dotace Dešťovka v kombinaci s dotačním titulem Zateplení, Výměna a instalace zdrojů energie, nebo Novostavba (samostatně o ni tedy žádat nelze). Další podmínky jsou pak vypsány výše.

zavřít reklamu